Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Country Page Czech Republic

GLOBAL OFFICES

View in English
View in Czech

Czech Republic

Hays Executive in the Czech Republic, from its base in Prague, is able to both serve the domestic market and to leverage opportunities for cooperation with our international network. We have extensive experience of managing search assignments in other CEE countries and recent assignments have included searches in Slovakia and in Hungary.

Hays Executive offers the following services in the Czech Republic:

 • Direct Search – a clearly defined and strategic sweep of target clients and our consultants’ own networks to identify exceptional performers and present the best fit for your organisation.
 • Advertised Search & Selection – a carefully written and strategically placed advertisement combined with our own database sources candidates from the widest possible talent pool.
 • Business Intelligence – we comprehensively map a specific target client list in order to provide information for benchmarking purposes or to evaluate possible recruitment needs.

As with all of Hays Executive's continental European offices, our consultants operate across a number of Industry Practices, covering the following sectors:

 • Consumer, retail and luxury goods
 • Financial services
 • Industry
 • Technology and communications

We also offer functional expertise in human resources, finance, tax & treasury and sales & marketing.

Hays Executive v České Republice zajišťuje potřeby klientů z její pražské centrály jak na domácím trhu, tak i využívá příležitosti pro spolupráci s naší mezinárodní sítí poboček. Naše pražská kancelář má také bohaté zkušenosti s řízením projektů přímého vyhledávání v dalších středoevropských zemích a v současné době úspěšně pracujeme na projektech na Slovensku a v Maďarsku.
Hays Executive v České Republice nabízí následující služby:

 • Metodu přímého vyhledávání – jasně stanovené podmínky, strategicky vybraní cíloví klienti spolu s kontakty a znalostmi našich konzultantů pomáhají vyhledat výjimečné talenty a odborníky a představit ty nejlepší dle požadavků našich klientů.
 • Inzerované vyhledávání a výběr – pečlivě stylizovaná a strategicky umístěná inzerce kombinovaná s našimi vlastními databázovými zdroji kandidátů rozšiřuje možnosti vyhledávání talentů.
 • Obchodní poradenství – Hays Executive obsáhle mapuje a strategicky zaměřuje seznam klientů za účelem poskytování informací jako nástroje strategického managementu nebo posuzuje možné potřeby náboru.

Stejně tak jako všechny Hays Executive evropské kanceláře, naši konzultanti pracují v různých průmyslových odvětvích pokrývajících následující oblasti:

 • Průmysl
 • Maloobchod a velkoobchod
 • Finanční služby
 • Informační technologie

Využíváme schopností našich konzultantů při výběru specialistů v klíčových oblastech, stejně jako naše znalosti určitého průmyslového odvětví při práci pro naše klienty. Náš tým vám ochotně poradí a pomůže s výběrem odborníků i v následujících oborech: Lidské zdroje, finance a daňové poradenství, obchod a marketing.

Philosophy

Hays Executive was set up to provide an array of recruitment services that are complementary to those offered by other business lines within Hays, and tailored to the markets in which we operate.

We typically recruit Directors and Functional Heads, operating in a market segment where historically client needs have been served by either mandating board advisory firms to operate at a level below where their real added value lies, or by relying upon middle management partners to ’raise their game’ and apply their methodology to a level of profile with which they may be unfamiliar.

Our business model relies on the ability to identify both outstanding passive and active candidates both by harnessing the massive volumes of information available in this information age and our extensive personal networks.

Our consultants, who have an average of 12 years search and selection experience, all have a strong track record at other search firms and are the most senior recruiters from within the Hays Group. They have been handpicked to ensure that their own values correspond to Hays Executive’s core principal of putting a community of knowledge to work for our clients every day.

We operate on an international basis that is genuinely seamless. Working from a single international CRM/database, this tool enables freedom of information sharing within our community. But far beyond mere tools, we share an openness and desire to cooperate in order to put client satisfaction at the centre of every decision we make.

When you work with us, you are not working with one but many experts. Our will to succeed is a collective one, and we take delight in all of the successes we achieve. Each success ensures a legacy that will benefit us all.

When you choose to work with Hays Executive we take the time to study which of our services will deliver the right long term result for your organisation. Whether a direct search, advertised search and selection or business intelligence, we ensure that your interests are at the heart of every decision we make.

Our teams of consultants, researchers and administrators are unashamedly enthusiastic about helping you to solve your recruitment challenges. We are transparent in our communications, proactive when dealing with the difficulties we face and above all dedicated to achieving long term success for your organisation.

Filozofie

Hays Executive byla založena za účelem rozšíření poskytovaných náborových služeb jako doplnění těch, které jsou nabízeny dalšími obchodními složkami v rámci Hays Specialist Recruitment a jsou přizpůsobené trhu, ve kterém se pohybujeme. Hays Executive typicky vyhledává ředitele a nejvyšší vedení společností působící v části trhu, který klient potřebuje historicky zabezpečit buď povinně určenými poradenskými společnostmi působícími na nižší úrovni než je jejich reálná přidaná hodnota nebo spoléhá na partnery z oblasti středního managementu k “vylepšení situace” a používá svou metodiku na úrovni, která i pro ně může být neznámá.

Obchodní model Hays Executive je založen na schopnosti určit oba výjimečné, pasivní a aktivní typy kandidátů a pojmutím značného množství dostupných informací v současné moderní době a za použití osobních kontaktů a vědomostí všech našich konzultantů. Naši konzultanti, kteří mají v průměru 12ti letou zkušenost v oblasti výběru a vyhledávání, jsou spojením výjimečných osobností se zkušenostmi v jiných agenturách nebo senior konzultanti, kteří se vypracovali ze společnosti Hays. Všichni zmínění konzultanti byli pečlivě vybráni s jistotou, že plně vyhovují požadavkům a hodnotám Hays Executive. Hlavním úkolem je spojit naše znalosti s prací pro naše klienty na každodenní bázi.

Naše působení na mezinárodní úrovni je přirozené. Pracujeme z jediné mezinárodní databáze, která nám umožňuje sdílení informací v rámci celé Hays Executive. Ale nejenom tyto prostředky, sdílíme také otevřenost a přání spolupracovat s cílem uspokojit klienta v každém učiněném rozhodnutí. Pokud spolupracujete s Hays Executive, nepracujete pouze s jedním odborníkem, ale s mnoha. Naše přání úspěchu je kolektivní a potěší nás dosažené úspěchy nás všech. Každý úspěch zajišťuje odkaz, který je užitečný pro všechny z nás.

Pokud si vyberete pro spolupráci Hays Executive, pečlivě si prostudujeme, která z našich služeb bude pro Vaši organizaci ta nejlepší z dlouhodobého hlediska. Zda metoda přímého vyhledávání , inzerované vyhledávání a výběr nebo obchodní poradenství, abychom si byli jisti, že Vaše zájmy jsou v souladu s každým rozhodnutím, které učiníme. Naše týmy, ať již se jedná o konzultanty, pracovníky, kteří přímo vyhledávají na trhu nebo administrativní pracovníky, jsou zdravě nadšeny pomoci vyřešit Vaše úkoly v oblasti náboru. V naší komunikaci jsme velice otevřeni, v případě řešení nenadálých problémů jsme aktivní a nade vše se snažíme dosáhnout trvalých úspěchů, které budou do budoucna prospěšné oběma stranám.

Practice areas

Oblique

Industry

Our clients span across the fuels, ferrous metallurgy, machinery and equipment and automotive sectors. We have formed successful partnerships with major players such as CEZ and RWE.

The Czech Republic has a strong tradition in engineering and has enjoyed the highest levels of foreign direct investment in the region, which has helped to restructure industrial companies.

The car industry is also very important to the economy - SkodaAuto is the biggest company in the Czech Republic owned by Volkswagen Group. Statistics suggest that this industry will keep growing in the future, fuelling the demand for highly technical professionals.

Průmysl

Naši nejvýznamnější klienti působí zejména v těchto oblastech: plynárenství, metalurgie, obráběcí a automobilový průmysl. V České republice je již tradičně silný strojírenský průmysl. Česká republika byla v průběhu posledních několika let financována přímo zahraničními investory, což vyústilo ve výraznou restrukturalizaci průmyslových podniků.

Automobilový průmysl patří mezi nejsilnější průmyslová odvětví v České republice a Škoda Auto je jedním z největších podniků, jehož vlastníkem je Volkswagen Group. Průzkumy trhu ukazují, že toto odvětví bude v České republice neustále růst a vytvářet nové pracovní příležitosti pro profesionály v daném odvětví.

Naše úspěšná spolupráce zahrnuje další velké společnosti jako jsou např.: ČEZ a RWE.

Technology and communications

Our client base includes a range of clients, from original equipment manufacturers, international IT service businesses or a smaller, niche software developers in the area of technology or fixed line, wireless, cable and satellite operators. We share depth industry knowledge to help our clients and candidates exploit market opportunities.

Technologie a komunikace

Naše portfolio klientů je velmi široké. Od základních výrobců po mezinárodní společnosti nebo malé vývojáře softwaru v oblasti technologií až po operátory poskytující služby ve všech oblastech komunikací.

Naše zkušenosti z této oblasti si vzájemně předáváme za účelem pomoci našim kandidátům a klientům objevovat nové příležitosti tohoto odvětví, které na trhu existují.

Consumer, retail and luxury goods

This remains one of the most important and competitive sectors, mainly in the area of FMCG. Our clients are big multinational companies who are seeking to increase their market share in the Czech market.

Spotřební zboží, velkoobchod a maloobchod

Přestože tato oblast v posledních letech mírně zpomalila své tempo růstu zejména díky vysoké konkurenci, stále ještě patří mezi jedny z nejdůležitějších odvětví v České republice, a to hlavně oblast rychloobrátkového zboží.

Našimi klienty v tomto odvětví jsou převážně velké nadnárodní společnosti které již působí nebo expandují na český trh.

Financial services

The financial services sector is coming under increasing regulatory pressure and the range of management responsibilities is growing ever wider. Our in-depth knowledge and understanding of the financial services market allows us to provide recruitment solutions for many clients – banks, insurance (leasing) companies, private equity and non-banking financial companies who are continuously seeking top senior managers. We also specialise in shared services centres that specialise in financial procedures.

Finanční služby

Oblast finančních služeb prochází v současné době zvýšenými regulačními tlaky a v této souvislosti roste tlak na širší záběr manažerských zodpovědností. Na druhou stranu je toto odvětví jedním z nejrychleji rostoucích, poskytujeme služby mnoha klientům – banky, pojišťovny, soukromé finanční instituce a nebankovní finanční společnosti, které v současné době stále hledají zkušené manažery. Do této oblasti také zahrnujeme zákaznická centra specializující se na finanční procesy.

Client Footer Global Offices

Explore our world