Mobile Navigation

Site Header & Navigation

Country Page Poland

View in English
View in Polish

Poland

Hays Executive in Poland, from its base in Warsaw, is able to both serve the domestic market and to leverage opportunities for cooperation with our international network. Our consultants and research team also have extensive experience of managing assignments in the Ukraine and in the Baltic States. Hays Executive offers the following services in Poland:

 • Direct Search – a clearly defined and strategic sweep of target clients and our consultants’ own networks to identify exceptional performers and present the best fit for your organisation.
 • Advertised Search & Selection – a carefully written and strategically placed advertisement combined with our own database sources candidates from the widest possible talent pool.
 • Business Intelligence – we comprehensively map a specific target client list in order to provide information for benchmarking purposes or to evaluate possible recruitment needs.

As with all of our continental European offices, our consultants operate across a number of industry practices, covering the following sectors:

 • Consumer, retail and luxury goods
 • Financial services
 • Industry
 • Technology and communications
 • Life Science

We also offer functional expertise in Human Resources, Finance, Tax & Treasury and Sales & Marketing.

Hays Executive, z siedzibą w Warszawie, wykorzystując bogatą sieć kontaktów i międzynarodowe doświadzcenie, współpracuje z klientami w kraju i za granicą. Zespół Hays Executive posiada również szerokie doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Hays Executive świadczy usługi:

 • Direct Search – identyfikacja wyjatkowych talentów najlepiej wpisujących się w strukturę oragnizacji klienta poprzez analizę właściwych grup specjalistów i organizacji o podobnym profilu, połączona z wykorzystaniem siecki kontaktów naszych konsultantów
 • Advertised Search & Selection – dotarcie do najlepszych kandydatów poprzez staranne zredagowanie ogłoszenia i strategiczny dobór miejsca jego publikacji, połączone z wykorzystaniem istniejącej sieci kontaktów
 • Business Intelligence – badanie potencjału rynku w celu dostarczenie informacji porównawczej lub określeniu potencjalnych potrzeb rekrutacyjnych klienta

Zarówno w Polsce jak i w Europie Konsultanci Hays Executive działają w oparciu o podział według sektorów gospodarki, takich jak:

 • Consumer, retail & luxury goods
 • Financial services
 • Industry
 • Technology & communications
 • Life Science

A także specjalizują się w następujących obszarach:

 • Human Resources
 • Finance
 • Tax & Treasury
 • Sales & Marketing

Philosophy

Hays Executive was set up to provide an array of recruitment services that are complementary to those offered by other business lines within Hays, and tailored to the markets in which we operate.

We typically recruit Directors and Functional Heads, operating in a market segment where historically client needs have been served by either mandating board advisory firms to operate at a level below where their real added value lies, or by relying upon middle management partners to ’raise their game’ and apply their methodology to a level of profile with which they may be unfamiliar.

Our business model relies on the ability to identify both outstanding passive and active candidates both by harnessing the massive volumes of information available in this information age and our extensive personal networks.

Our consultants, who have an average of 12 years search and selection experience, all have a strong track record at other search firms and are the most senior recruiters from within the Hays Group. They have been handpicked to ensure that their own values correspond to Hays Executive’s core principal of putting a community of knowledge to work for our clients every day.

We operate on an international basis that is genuinely seamless. Working from a single international CRM/database, this tool enables freedom of information sharing within our community. But far beyond mere tools, we share an openness and desire to cooperate in order to put client satisfaction at the centre of every decision we make.

When you work with us, you are not working with one but many experts. Our will to succeed is a collective one, and we take delight in all of the successes we achieve. Each success ensures a legacy that will benefit us all.

When you choose to work with Hays Executive we take the time to study which of our services will deliver the right long term result for your organisation. Whether a direct search, advertised search and selection or business intelligence, we ensure that your interests are at the heart of every decision we make.

Our teams of consultants, researchers and administrators are unashamedly enthusiastic about helping you to solve your recruitment challenges. We are transparent in our communications, proactive when dealing with the difficulties we face and above all dedicated to achieving long term success for your organisation.

Filozofia

Hays Executive został powołany do życia jako organizacja oferująca usługi rekrutacyjne będące uzupełnieniem usług oferowanych przez Hays Specialist Recruitment i jednocześnie odpowiadających specyficznym potrzebom rynków na jakich jesteśmy obecni. Zespół Hays Executive rekrutuje kadrę dyrektorską (na poziomie „zarząd minus jeden”), działając w segmencie rynku, w którym potrzeby rekrutacyjne były dotychczas realizowane przez firmy na codzień oferującye doradztwo w zakresie składu zarządów i rad nadzorczych, bądź partnerów rekrutujących na stanowiska średniego szczebla zarządzania. W obydwu przypadkach firmy te adoptowały swoją metodologię do rekrutacji stanowisk z obszaru, w którym ich doświadczenie było ograniczone.

Model działania Hays Executive opiera się na umiejętności właściwej identyfikacji kandydatów nie poszukujących pracy oraz tych aktywnych w poszukiwaniach, poprzez umiejętne wykorzystanie informacji szeroko dostępnej w erze wiedzy, jak również sieć kontaktów naszych konsultantów. Nasz zespół konsultantów, pracujących średnio 12 lat w branży rekrutacji i selekcji łączy w sobie doświadczenia ludzi którzy swoje ścieżki karier budowali w firmach executive search jak również doświadczonych konsultantów związanych od wielu lat z Hays.

Staranny dobór kadry Hays Executive zapewnia spójność indywidulanych wartości konsultantów z kluczową wartością firmy jaką jest tworzenie „społeczności wiedzy” i jak najlepsze jej wykorzystanie w codziennej w pracy dla dobra klienta.

Będąc firmą działającą globalnie, korzystamy z jednej międzynarodowej bazy danych, co wpływa na swobodę przepyłwu informacji i możliwość jej wykorzystania przez wszystkich członków organizacji.

Oprócz naszych codziennych narzędzi pracy dzielimy również otwartość i chęć współpracy, tak aby satysfakcja klienta była najważniejszym kryterium podejmowania decyzji.

Wspólpracując z Hays Executive klient nie korzysta z wiedzy jednego eksperta lecz wiedzy całego, globalnego zespołu. Dążenie do sukcesu jest głęboko zakorzenione w organizacji. Cieszymy się z każdego sukcesu, ponieważ wiemy że buduje on pozycję firmy, z której wszyscy czerpiemy na co dzień.

Myśląc o potrzebie klienta, Hays Executive dobiera takie rozwiązania, które w długim horyzoncie czasowym przynoszą największą korzyść w jego organizacji. Czy są to poszukiwania bezpośrednie, selekcja poprzez indywidualnie zredagowane ogłoszenie czy też badanie potencjału rynku, interes klienta jest zawsze najważniejszym czynnkikiem w doborze rozwiązań.

Zespół Hays Executive to ludzie, których cechuje wielki entuzjazm w znajdowaniu oryginalnych pomysłów na sprostanie wyzwaniom rekrutacji. Stawiamy na przejrzystą komunikację, proaktywność w radzeniu sobie z trudnościami, a przede wszystkim zaangażowanie w osiąganie celów, przynoszących korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Practice areas

Obsługiwane obszary

Industry

Industrial companies have been a part of the Polish economy for as long as we can remember, greatly influencing the labour market. Globalization, the transfer of knowledge and capital and Poland’s incentives for foreign investors have all helped the economy to grow significantly.

Special Economic Zones - the result of successful connections of the needs of investors with those of the particular regions, stand out as a success story among transition economies and boost the industrial sector significantly. This has created numerous challenges, particularly in recruiting new talent.

Hays Executive shares the vision of our industrial clients to help them find exceptional people in Manufacturing, Transportation & Logistics, Automotive, Packaging, Chemical, Aviation and Construction sections. Our consultants understand the issues faced by business and constantly monitor industry development, which together with our knowledge sharing philosophy enables us to provide our clients with professional advice on key recruitment matters.

Przemysł

Jak daleko możemy sięgnąć pamięcią organizacje przemysłowe od zawsze były częścią polskiej gospodarki, w znaczący sposób wpływając na rynek pracy. Globalizacja, transfer wiedzy i kapitału w połączeniu z korzystnymi warunkami oferowanymi inwestorom zagranicznym pomogły osiągnąć polskiej gospodarce znaczący wzrost.

Specjalne Strefy Ekonomiczne powstałe jako wynik skojarzenia potrzeb inwestorów z konkretnymi potrzebami regionów w jakich obecnie funkcjonują są sztandarowym przykładem sukcesu pośród wszystkich gospodarek które przeszły transformację w ostatnich latach oraz czynnikiem który przyczynił się do rozwoju sektora przemysłowego, który stanął przed nowymi wyzwaniami, takimi jak pozyskanie utalentowanych pracowników.

Hays Executive doskonale rozumiejąc potrzeby klientów działających w sektorze przemysłowym wspiera ich w poszukiwaniu wyjątkowych talentów w obszarze Produkcji, Transportu i Logistyki, Chemii, Lotnictwa oraz Budownictwa. Nasi konsultanci rozumieją problemy poszczególnych biznesów i w sposób ciągły monitorują rozwój sektora przemysłowego, co w połączeniu z filozofią dzielenia się wiedzą pozwala im zaoferować fachowe doradztwo w obszarze problematyki rekrutacji.

Technology and communications

In recent years the Polish technology sector has grown into one of the most important in Europe.

With the increasing number of technology parks cooperating with research centers, there is also growing demand for highly qualified staff.

Poland, as the second largest IT market in Central and Eastern Europe, is fast becoming an desirable destination for many international high-tech organizations.

Our consultants are experts in the areas of information technology, telecommunications, system solutions and software, electronics and new technologies.

Technologia i komunikacja

Polski sektor technologiczny wyrósł w ostatnich latach na jeden z najbardziej znaczących w Europie.

Wraz ze zwiększającą się liczbą parków technologicznych współpracujących z ośrodkami naukowo-badawczymi, rośnie również zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowana kadrę.

Polska, jako drugi co do wielkości rynek informatyczny w centralnej i Wschodniej Europie, szybko staje się interesującym miejscem docelowym dla wielu międzynarodowych organizacji wysokich technologii.

Nasi konsultanci to specjaliści w obszarach informatyki, telekomunikacji, internetu, rozwiązań systemowych i oprogramowania, elektroniki oraz nowych technologii.

Consumer, retail and luxury goods

Hays Executive's Consumer Retail and Luxury Goods practice expertise spans all managerial roles important to our clients' growth and development across consumer sectors. Due to the increasing purchasing power of Polish society and the transformation of the consumption model, all major global and domestic consumer organizations have had a noted footprint in the Polish economy.

The presence of international FMCG companies, retail chains, hypermarkets and clothing retailers creates the need for qualified expertise. Being able to understand both food and fashion retail, FMCG and luxury goods, as well as media, leisure and hospitality, means that our consultants are able to not only identify the most obvious targets but also the outstanding individuals who can readily apply their talents to a challenge in a similar sector.

Our scope is one of the widest within Hays Executive and requires our consultants to possess a deep all-round knowledge of the following areas:

 • Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
 • Consumer Durable Goods
 • Retail
 • Clothing retailers
 • Luxury Goods
 • Media & Entertainment
 • Leisure, Travel and Hospitality
Detal, dobra konsumpcyjne i luksusowe

Doświadczenie Hays Executive w obszarze Consumer Retail and Luxury Goods obejmuje wszystkie kluczowe stanowiska kierownicze, istotne dla klientów działających w sektorze dóbr konsumpcyjnych.

W efekcie wzrostu siły nabywczej polskiego społeczeństwa i zmiany modelu konsumpcji, wszystkie globalne i lokalne organizacje działające w tym obszarze, wyraźnie zaznaczyły swój wpływ na strukturę polskiej gospodarki.

Obecność na polskim rynku międzynarodowych koncernów FMCG, sieci handlowych, super i hipermarketów oraz sieci odzieżowych stworzyło popyt na fachowe doradztwo również w tym sektorze rynku. Posiadając doskonałe rozumienie rynku detalicznego, rynku dóbr szybkozbywalnych i dóbr luksusowych, a także sektora mediów, rozrywki , turystyki i rekreacji nasi konsultanci mają możliwość zaproponowania nie tylko najbardziej oczywistych rozwiązań, lecz także dotarcia do ponadprzeciętnych kandydatów, mogących efektywnie i szybko wykorzystać swoje talenty w podobnych obszarach.

Zakres działania praktyki Consumer, Retail and Luxury Goods jest jednym z najszerszych w Hays Executive i wymaga od naszych konsultantów głębokiej i wszechstronnej wiedzy w następujących specjalnościach:

 • Dobra szybkozbywalne (FMCG)
 • Dobra trwałego użytku
 • Detal
 • Moda
 • Dobra luksusowe
 • Media i rozrywka
 • Turystyka i rekreacja
Financial services

The development of Poland’s banking and financial sector has undergone numerous changes over the last 20 years. The banking and Financial services sector has become one of the most dynamically growing within the whole country economy.

We serve our banking and Financial services clients, recruiting for key positions in front, middle and back office with leading international and local financial organisations. Our consultants’ expertise stretches across Investment, Corporate, Commercial and Private Banking, Private Equity/Venture Capital and Insurance, Leasing and Consumer Finance.

Usługi finansowe

Rozwój sektora bankowości i usług finansowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat, a także zmiany w jego strukturze pokazały jego ogromne znaczenie i wpływ na gospodarkę kraju.

Wspieramy naszych krajowych jak i międzynarodowych klientów działających w obszarze usług finansowych, rekrutując specjalistów na kluczowe stanowiska w strukturach front, middle i back office. Nasi konsultanci działają w obszarach bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i indywidualnej, a także współpracują z funduszami Private Equity/Venture Capital i firmami ubezpieczeniowymi, leasingowymi oraz instytucjami Consumer Finance.

Life sciences

As an emerging life science market, Poland shows significant potential especially for biotechnological and research organizations. The ongoing development within biotechnology and biopharmacology as well as the medical devices sector has influenced an increase in demand for search and selection services.

The extensive business development of this practice conducted by our dedicated consultants combined with our global experience makes us the partner of choice for Pharmaceuticals, Biotechnology, Generics, Medical Devices, Distribution and Consumer Health organisations.

Biotechnologia/ chemia/ farmacja

Jako wschodzący rynek nauk przyrodniczych Polska odkrywa wielki potencjał, szczególnie dla organizacji biotechnologicznych i badawczych. Ciągły rozwój sektora biotechnologii i biofarmakologii jak również sektora aparatury medycznej wpłynął w widoczny sposób na wzrost zapotrzebowania na usługi rekrutacji i selekcji w tych obszarach.

Aktywny rozwój tej praktyki w Hays Executive prowadzony przez naszych konsultantów w połączeniu z międzynarodowym doświadczeniem, czyni nas chętnie wybieranym partnerem dla wielu firm branży farmaceutycznej (innowacyjnej i generycznej), biotechnologicznej, branży sprzętu medycznego oraz ochrony zdrowia.

Client Footer Global Offices

Explore our world